<![CDATA[все из жизни КазГЮУ]]> http://kazguu.yvision.kz/feed/ Tue, 21 Nov 2017 12:08:39 +0600 https://yvision.kz/images/userpics/kazguu-normal.jpgвсе из жизни КазГЮУhttp://kazguu.yvision.kz all rights reserved Zend_Feed Екі бакалавриат бағдарламасы бойынша ДСБА-ның (АССА) аккредитациясы

Құрметті студенттер!

Сіздерге қуанышты хабарды жеткізгіміз келеді! Экономика Жоғары мектебінің «Қаржы бакалавры» мен «Есеп және аудит бакалавры» бағдарламалары ДСБА-мен (Дипломды сертификатталған бухгалтерлер ассоциациясы) аккредиттелді.

ДСБА –500 000-нан астам мүшесі мен студенті бар деп саналатын есеп бухгалтерлік есеп бойынша ірі және тез дамып жатқан халықаралық ұйымдардың бірі. 100 жылдан бұрын құрылған аталмыш Ассоциацияны  170-тен астам елде таниды, әрі құрметтейді. ДСБА біліктілігі кәсіби білімді, машықтар мен дағдыларды, сонымен қатар бухгалтерлік есеп саласындағы кәсіби құндылықтарды қамтамасыз етуге бағытталған. ДСБА біліктілігі қаржыгер мамандарға  табысты мансапты кез келген салада қалыптастыруға септеседі: олар мемлекеттік және жеке секторда, бухгалтерлік фирмада, шетелдік компанияда қызмет ете алады, не өз бизнесімен айналыса алады.


      ]]>
Mon, 10 Oct 2016 11:07:57 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)https://yvision.kz/post/717190https://yvision.kz/post/717190
Успешная аккредитация АССА двух программ бакалавриата

Дорогие студенты!

Спешим сообщить вам отличную новость! Программы Высшей школы экономики «Бакалавр финансов» и «Бакалавр учета и аудита» аккредитованы ACCA (Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров).

ACCA — одна из крупнейших и быстроразвивающихся международных организаций по бухгалтерскому учёту, насчитывающая более 500 000 членов и студентов. Данную Ассоциацию, созданную более 100 лет назад, признают и уважают в 170 странах мира. Квалификация ACCA призвана обеспечить профессиональные знания, умения и навыки, а также профессиональные ценности в области бухгалтерского учёта. Наличие квалификации ACCA помогает финансовым специалистам в построении успешной карьеры в любой области: они могут работать в государственном или частном секторе; бухгалтерской фирме; иностранной компании; заниматься собственным бизнесом.


  ]]>
Mon, 10 Oct 2016 11:02:54 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)https://yvision.kz/post/717188https://yvision.kz/post/717188
FIBAA КАЗГЮУ Университетінің халықаралық аккредиттелгенін растадыКАЗГЮУ Университеті 2016 жылдың 5 қазанында FIBAA (Бизнес-әкімшілендіру саласындағы бағдарламаларды халықаралық аккредиттеу қоры) халықаралық аккредиттеуден өту туралы сертификатын алғандығын қуана-қуана хабарлайды. Халықаралық аккредиттеу КАЗГЮУ-дың білім беру бағдарламаларының жоғары сапасын және олардың халықаралық стандарттарға сәйкестігін растайды. Университет түлектерінің айқын артықшылықтары –  университет дипломының шетелде мойындалуы және жұмысқа орналасу кезінде мүмкіндіктердің кеңеюі, сондай-ақ Еуропа пен АҚШ-та білімді жалғастыру мүмкіндігі.

Жалпы алғанда не жеке бағдарлама аясында КАЗГЮУ Университетін тәуелсіз аккредиттеу кезінде оқу орны түлектерінің еңбек нарығында қаншалықты бәсекеге қабілетті бола алатындығына ерекше назар аударылған.

Бүгінде КАЗГЮУ Университеті FIBAA халықаралық аккредиттеу рәсімінен ешбір кедергісіз өткен Қазақстандағы алғашқы және жалғыз оқу орны болып табылады. Аккредиттеу бакалавриаттың және жоғары оқу орнынан кейінгі оқытудың заңгерлік және экономикалық бағдарламаларына қатысты 2016 жылдың 30 қыркүйегінен бастап 2021 жылдың 30 қыркүйегінен дейін әрекет етеді.

*FIBAA (Бизнес-әкімшілендіру саласындағы бағдарламаларды халықаралық аккредиттеу қоры) – экономика, менеджмент, заңтану және әлеуметтік ғылымдар саласындағы жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, қосымша және корпоративтік білімнің сапасына сараптама жүргізетін жетекші еуропалық аккредиттеу агенттігі. FIBAA – Еуропадағы жұмыс берушілердің құрған алғашқы аккредиттеу агенттігі.

 


  ]]>
Mon, 10 Oct 2016 10:49:38 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)https://yvision.kz/post/717181https://yvision.kz/post/717181
Университет КАЗГЮУ прошел международную аккредитацию FIBAAУниверситет КАЗГЮУ рад сообщить, что  5 октября 2016 года мы получили сертификат о прохождении  международной аккредитации FIBAA (Фонд  международной аккредитации программ в области бизнес-администрирования).  Международная аккредитация подтверждает высокое качество образовательных программ КАЗГЮУ и соответствие их международным стандартам. Преимущества, которые получают выпускники Университета, заключаются в  признании диплома за рубежом и  расширении возможностей при трудоустройстве, а также  продолжение образования  в Европе и США.

Большое внимание при проведении независимой аккредитации Университета КАЗГЮУ в целом и отдельных программ, уделялось тому, насколько конкурентными на рынке труда являются их выпускники.

На сегодняшний день Университет КАЗГЮУ стал первым и единственным вузом в Казахстане, который получил международную аккредитацию FIBAA без единого условия. Аккредитация будет действовать с 30 сентября 2016 года по 30 сентября 2021 года в  отношении юридических и экономических программ бакалавриата и послевузовского обучения Университета.

FIBAA (Фонд международной аккредитации программ в области бизнес-администрирования) — ведущее европейское аккредитационное агентство, специализирующееся на экспертизе качества высшего, последипломного, дополнительного и корпоративного образования в области экономики, менеджмента, юриспруденции и социальных наук.  FIBAA — первое в Европе аккредитационное агентство, созданное работодателями.


]]>
Mon, 10 Oct 2016 10:45:40 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)https://yvision.kz/post/704473https://yvision.kz/post/704473
Выпускникам вузов Казахстана начали выдавать первые дипломы собственного образца (ФОТО) Все права защищены. При использовании материалов BNews.kz в любых целях, кроме личных, гиперссылка на веб-сайт BNews.kz обязательна. При использовании материалов BNewsФОТО: КАЗГЮУ

В числе первых обладателей дипломов нового образца стали 66 слушателей Бизнес-школы АО «Университет КАЗГЮУ», передаетBNews.kz.

По словам Талгата Нарикбаева, председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ», признание международных и национальных аккредитационных рейтинговых агентств в лице IQAA, ACCA, НКАОКО  и др. предоставило отечественному вузу право первым выпускать дипломы и сертификаты собственного образца, уже начиная с 2016 года.

В числе первых обладателей дипломов нового образца стали 66 слушателей Бизнес-школы АО «Университет КАЗГЮУ».

Торжественная церемония награждения выпускников состоялась в отеле «Rixos Astana Hotel». Участие в мероприятии приняли слушатели, их родные, преподаватели и сотрудники вуза, представители ряда национальных компаний Казахстана – АО «Самрук-Казына», АО «КазМунайГаз», АО НК «Қазақстан Темір жолы» и др.

«Имея подтвержденные международные и национальные аккредитации и аттестационные сертификаты, КАЗГЮУ намерен и впредь сохранять качество предоставляемых образовательных услуг и академическую свободу», - отметил ректор КАЗГЮУ Т. Нарикбаев, выступая на торжественной части церемонии награждения выпускников.

Бизнес-школа КАЗГЮУ активно развивает новые направления в бизнес-образовании.

В текущем году диплом магистра делового администрирования получили 66 человек, среди них – представители нефтегазовой отрасли – 17 выпускников, топ-менеджеры в сфере здравоохранения – 14, а также представители банковской и финансовой структуры страны и др.

Напомним, норма выдачи выпускникам дипломов нового образца, в соответствии с последними поправками МОН РК, вводится в действие в Казахстане с 2021 года.

Собственные дипломы выдают самые известные мировые вузы, а для Казахстана, по мнению экспертов в области высшего образования, они станут залогом качественного образования, показателем здоровой конкуренции между вузами, нормой ответственности перед клиентами и ориентиром на прозрачное и честное образование.


Все права защищены.

При использовании материалов BNews.kz в любых целях, кроме личных, гиперссылка на веб-сайт BNews.kz обязательна.

При использовании материалов BNews.kz:

- в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях - бумага, пленка и т.п., пользователь обязан в каждом случае указывать, что источником материалов является веб-сайт www.bnews.kz;

- в Интернете или иных формах использования в электронном виде, пользователь в каждом случае использования обязан размещать гиперссылку на главную страницу веб-сайта BNews.kz «www.bnews.kz».

  ]]>
Thu, 28 Jul 2016 14:27:08 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)https://yvision.kz/post/704314https://yvision.kz/post/704314
КАЗГЮУ внедряет новый уровень ведения бизнеса в Казахстанеданияр на сайт

Знакомьтесь, очередной герой нашей рубрики –Данияр Ахтаев, успешный предприниматель,  автор оригинального проекта по насыщению столичного рынка питания экологически здоровой продукцией, руководитель Ассоциации предпринимателей города Астаны «Сарыарка», генеральный директор ТОО «ADS Holding», и наконец, действующий слушатель МВА Бизнес-школы КАЗГЮУ Данияр Ахтаев.  В интервью нашей рубрике Данияр Сейтханович делится ценным предпринимательским опытом.

— Данияр Сейтханович, с чего начался Ваш трудовой путь?

— Можно сказать, что, наверное, как и большинство из нас, начал трудиться  еще, будучи студентом государственного университета. Так получалось, что дневное время я полностью посвящал учебе, а вечером подрабатывал в качестве охранника в одной из частных компаний.  По окончании вуза устроился на работу по своей специальности- на позицию финансового менеджера, так и началась моя карьера финансиста. В данное время являюсь учредителем группы компаний. Сфера деятельности холдинга —   сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, ритейл, строительство.

— Как Вас посетила идея поступить в Бизнес-школу?

— Я, как председатель правления Ассоциации предпринимателей города Астаны «Сарыарка», могу с уверенностью сказать, что очень часто сталкивался со стагнациями в бизнесе из-за отсутствия необходимого ориентира и новых знаний, которые поначалу кажутся пустой тратой времени и ресурсов.

Повысить уровень профессиональных компетенций стало для меня необходимостью и одним из  главных аспектов для успешного продолжения предпринимательской деятельности. Стояла задача  изучить тенденции современного развития бизнеса. И я хочу лично поделиться свои опытом относительно программы MBA в КАЗГЮУ. Самым главным преимуществом этой программы является получение двух дипломов, один из них швейцарского университета UBIS, который своим качественным образованием и авторитетными выпускниками уже успел завоевать авторитет в Европе. Занятия проводятся очень активно, часть преподавателей из Швейцарии, которые просто поражают своим энтузиазмом в передаче новых знаний.

— Как знания, полученные во время обучения в Бизнес-школе КАЗГЮУ, способствуют сегодня в продвижении Ваших бизнес-проектов?

– В процессе обучения я совершенствую профессиональные навыки и параллельно стараюсь внедрить полученные знания в своих компаниях на практике. Кроме высокого уровня знаний, здесь очень приемлемые цены, предоставляются различные скидки и гибкая система оплаты. Все, что необходимо — это заряд мотивации и стремление на практике проявить имеющиеся качества управленца.

Преподаватели  c большим рвением передают  годами накопленные знания. Каждый из них совершенствуется вместе с нами. Пожалуй, могу сказать, что в этом, и заключен смысл жизни, труда учителя. Познавать свое дело через своих учеников. И среди них есть человек, который неустанно вдохновляет нас обучаться, несмотря ни на что. Это Жамал Мадахметовна, которая на протяжении всей своей жизни не перестает учиться и познавать что-то новое. Думаю, что не ошибся выбором, так как именно после общения с ней, я принял окончательное решение обучаться по программе MBA.

— Расскажите, насколько Ваш проект, в частности, по открытию сети экомаркетов, сегодня востребован на отечественном рынке?

– На сегодняшний день в рационе казахстанцев присутствует достаточно большое количество продуктов питания,  в состав которых входят не совсем полезные, если не сказать, даже вредные для здоровья компоненты. Основной целью стало создание предприятия, реализующего экологически безопасную продукцию (без содержания ГМО). Могу сказать, что наша продукция пользуется значительным спросом среди населения и имеет постоянный контингент покупателей.

— Ваши профессиональные планы на будущее?

— Развитие имеющихся бизнес-проектов в республиканском масштабе и выход на международный уровень. На сегодняшний день многие бизнесмены, достигнув определенного материального статуса, могут попасть в зону риска, где развитие в интеллектуальном плане подходит к нулевой отметке. Но не многие знают, что, только заложив прочный фундамент знаний, можно достичь тех высот, о которых даже и не мечтал. Тенденция в развивающих странах показывает, что необходим иной подход к бизнесу, чтобы конкурировать с западными гигантами и завоевывать новые рынки, открывая дополнительные возможности для совершенствования.

И я с уверенностью могу сказать, что все обучающиеся, включая десять членов Ассоциации «Сарыарка», будут солидарны с моим мнением касательно обучения по программе MBA университета КАЗГЮУ.

Я стараюсь как можно больше заинтересовывать предпринимателей идеей о получении степени магистра делового администрирования, так как только качественное образование создает отличные умы, которые строят конкурентоспособный бизнес в нашей стране. И хотелось бы лично поблагодарить всех специалистов программы MBA в КАЗГЮУ, включая прекрасных преподавателей, которые стараются поднять общий уровень ведения бизнеса в Казахстане на высшую ступень.

Материал подготовлен Отделом маркетинга АО «Университет КАЗГЮУ»
Отзывы, комментарии и предложения в рамках проекта «Актуальное интервью» можно направлять по адресу:
Отдел маркетинга:
8 (7172) 70-30-30;
d_archarova@kazguu.kz

  ]]>
Thu, 28 Jul 2016 11:32:36 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)kazguuhttps://yvision.kz/post/704276https://yvision.kz/post/704276
КАЗГЮУ и международное сотрудничество_MG_0252-min

Одно из приоритетных направлений деятельности КАЗГЮУ — международное сотрудничество. Университет укрепляет партнерство с зарубежными коллегами как в рамках действующих образовательных программ, так и на перспективу. В интервью нашей рубрике «Мнение эксперта»  Рената Фаизова,  директор Института послевузовского обучения и международных связей АО «Университет КАЗГЮУ» информирует о процессе интеграции европейской модели образования с университетскими программами, программе двойных дипломов, академической мобильности и других возможностях обучения.

— Рената, с кем из зарубежных партнеров в настоящее время сотрудничает КАЗГЮУ?

На сегодняшний день мы установили долгосрочные деловые связи более с чем 70 партнерами. Формат взаимодействия разнообразный и включает в себя как обмен опытом в области интернационализации образовательных программ, академическую мобильность, привлечение иностранных студентов в КАЗГЮУ, обучение наших ребят  за рубежом, так и программы двойных дипломов. В качестве основных партнеров выступают ведущие вузы Южной Кореи и Японии, кроме того, в число стратегических партнеров входят университеты  США, Германии, Италии, Великобритании, Польши и других стран.

IMG_9839-min Можете более подробно рассказать о каждом из этих направлений?

С вузами Великобритании мы взаимодействуем в рамках программы академической мобильности. В настоящее время разрабатываем с английскими коллегами программу двойных дипломов. По академической мобильности ежегодно порядка 40-50 наших студентов направляются  на обучение в более чем 10 стран мира.

В краткосрочной перспективе мы планируем добиться аналогичного показателя, чтобы в КАЗГЮУ ежегодно по программе академической мобильности обучались не менее 50 студентов из партнерских вузов.  Обеспечивая качество образования, мы работаем также над привлечением иностранных преподавателей.

Активно решается вопрос интеграции финской модели образования по междисциплинарному подходу, которая на сегодняшний день является очень востребованной в Европе. Мы хотим внедрить данный  опыт работы в отечественную систему высшего образования, и КАЗГЮУ активно развивает данное направление. Финская модель предполагает обучение студентов в рамках широкопрофильных программ. К примеру, если необходимо решение задачи в области корпоративного управления, то в совокупности будут рассматриваться вопросы корпоративного права и корпоративных финансов.

— Как ведется подготовка кадров в рамках программ двойного диплома и докторантуры?

— В рамках бакалавриата в КАЗГЮУ продолжается реализация программы двойных дипломов. Студентам Высшей школы экономики предоставляется уникальная возможность получить 2-й  диплом SolBridge International School of Business (Южная Корея). Также функционирует программа двойных дипломов с Высшей школой права по бакалавриату.  Что касается программы магистратур, то здесь внедрены разные форматы. В частности, 4 года функционируют программы двойных дипломов  в области юриспруденции с Российской академией адвокатуры и нотариата, по магистратуре, международному праву с Францией, Швейцарией. В настоящее время подписано аналогичное соглашение по программе двойных дипломов с Германией.  Со следующего учебного года будет реализовываться программа двойного диплома ВШЭ и Университета Флориды по подготовке специалистов в сфере менеджмента и туризма. В настоящее время подготовлено 7 выпускников  магистратуры по программе двойных дипломов.

По докторантуре запускается программа двойных дипломов совместно с Болонским университетом в Италии. На протяжении 4 лет мы тесно сотрудничаем с Болонским университетом по подготовке докторов PhD, то есть профессора данного вуза выступают в качестве зарубежных консультантов для наших докторантов.  Таким образом, за данный период времени совместными усилиями уже подготовлено 5 выпускников. В рамках действующей программы докторантуры ежегодно в рамках 3-летнего цикла один семестр докторант обучается и ведет авторские исследования в нашем вузе и один семестр в Италии. Эта программа была разработана в рамках продолжающегося партнерства Казахстана с Европейским союзом.

Хотела бы отметить, что наши программы обучения в целом носят практикоориентированный характер. Все решения, задачи кейсов, разработки проектов, написание диссертаций и их тематика непосредственно связаны с профессиональной деятельностью  магистрантов. Таким образом, они успешно используют полученные знания на практике.

IMG_9789-min Рената, по каким параметрам оценивается востребованность выпускников?

— Мы проводим регулярный анализ повышения  карьерного роста выпускников КАЗГЮУ.  Его результаты  свидетельствуют,  что спустя полгода после получения, к примеру, степени магистра экономики, до 80% выпускников по специальности «Экономика и финансы» получают повышение по карьерной лестнице. При этом ребятам предлагают и руководящие позиции, должности первых руководителей структурных подразделений государственных и частных компаний. Это один из наглядных показателей востребованности наших программ.  Нередко возникают ситуации, когда к нам поступают запросы от компаний-работодателей, которые находятся в поиске специалистов, подготовленных нашим вузом, однако мы не можем им помочь, так как все наши выпускники уже трудоустроены. Мы акцентируем внимание на интеграции наших образовательных программ с зарубежными с целью предоставления качественного образования, одновременно ориентируясь на привлечение студентов из Европы, Америки США и из других регионов мира.

— Назовите основные составляющие компоненты эффективной подготовки специалистов Института?

— Безусловно, это привлечение опытных и квалифицированных преподавателей, специалистов из определенной сферы деятельности. Курсы для магистрантов и докторантов ведут топ-менеджеры и практики, имеющие зарубежный опыт, авторы собственных проектов в различных сферах. Большинство наших преподавателей с полной ответственностью относятся к реализации социальной миссии вуза и осознают важность передачи знаний следующему поколению казахстанцев,  то есть они действительно хотят внести свой вклад в воспитание молодежи и оставить след в истории страны. К этой когорте преподавателей я отношу выпускников международной программы «Болашак», очень активных, целеустремленных людей,  которые от чистого сердца делятся опытом с ребятами.

Кроме того, мы предоставляем возможность нашим студентам интегрировать  зарубежный и казахстанский опыт, привлекая в качестве лекторов иностранных экспертов. Среди приглашенных спикеров – представители управляющих партнеров зарубежных компаний, юридических, консалтинговых, аудиторских фирм. Мы на сегодняшний день не просто приглашаем их для чтения лекций, а разрабатываем совместные программы и  темы выступлений, которые будут интересны и необходимы для профессионального будущего наших выпускников.

В частности, среди высоких гостей за последний период могу отметить послов Европейского союза, Германии, США, Франции, Палестины, Венгрии, министра иностранных дел  Ирана и других стран.

Материал подготовлен Отделом маркетинга АО «Университет КАЗГЮУ»
Отзывы, комментарии и предложения в рамках проекта «Актуальное интервью» можно направлять по адресу:
Отдел маркетинга:
Динара АРХАРОВА
8 (7172) 70-30-30;
d_archarova@kazguu.kz

  ]]>
Thu, 28 Jul 2016 11:31:01 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)kazguuhttps://yvision.kz/post/704274https://yvision.kz/post/704274
Качество образования – было и остается нашим приоритетомПен Сергей Геннадьевич — копия

Выпускники КАЗГЮУ являются лучшими правоведами в Казахстане. Эксперты и работодатели признают этот факт и подтверждают, что на протяжении последних пяти лет данный вуз готовит самые сильные юридические кадры по специальностям «юриспруденция», «международное право» и «правоохранительная деятельность». Фундаментальные знания в области права и гарантия полноценного базового образования – основные критерии, которыми руководствуются абитуриенты и их родители, выбирая обучение в Высшей школе права Университета КАЗГЮУ.  О том, как удается из года в год стабильно обеспечивать высокий уровень квалификации юристов в рубрике «Мнение эксперта» рассказывает Сергей Пен, директор Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ».

— Сергей Геннадьевич, как организован образовательный процесс в Высшей школе права?

— Сегодня Высшая школа права целенаправленно реализует главную задачу по качественной подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере международного публичного и частного права, правоохранительной деятельности, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями и профессиональными компетенциями в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания. Для достижения обозначенных целей мы обладаем значительным педагогическим потенциалом, имеем качественное методическое обеспечение учебного процесса, оснащенную материально-техническую базу.

В состав Высшей школы права КАЗГЮУ на сегодняшний день входят кафедры: уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии; уголовно-процессуального права и криминалистики; гражданского, предпринимательского и гражданско-процессуального права; государственно-правовых дисциплин и международного права. Укрепляется научный, педагогический и инновационный потенциал. Функционируют  научно-исследовательские институты, деятельность которых разнопланова. Она включает в себя следующие аспекты: проведение фундаментальных и прикладных исследований в сферах юридической науки, правовой политики; разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию и применению уголовно-процессуального законодательства; внедрение научных разработок в практическую деятельность госорганов и частного сектора; повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов и судебных экспертов.

— В чем заключается главная миссия Школы на сегодняшний день?

— В первую очередь, подготовка квалифицированных конкурентоспособных юридических кадров, востребованных на рынке труда и соответствующих всем современным требованиям. Наряду с изучением отечественного законодательства и права, серьезное внимание уделяется основным действующим правовым системам мира: англосаксонской и континентальной, включая право стран с развивающейся экономикой. Приобретаемые знания ребята претворяют на практике еще со студенческой скамьи, и вместе с преподавателями активно участвуют в республиканских и международных соревнованиях и конкурсах.  Так, в этом году команда Университета КАЗГЮУ признана лучшей командой в Казахстане в области международного права. В республиканской предметной Олимпиаде приняли участие студенты 7 крупнейших вузов, в числе которых отмечу ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КИМЭП, КАРГУ им. Е.А. Букетова. Члены нашей команды выступили абсолютными победителями по результатам всех состоявшихся туров данной олимпиады. Кроме того, мы вошли в топ-100 команд-победителей самого престижного мирового турнира по международному праву на кубок Филиппа Джессопа, которые были проведены на английском языке в США.  Студенты нашего вуза опередили 550 команд из ведущих зарубежных вузов из 80 стран. Необходимо отметить, что это самые известные соревнования по международному праву, проводимые с 1960 годов.

Сегодня можно констатировать факт, что выпускники КАЗГЮУ составляют большинство сотрудников правоохранительных органов на различных должностях. Главными работодателями являются органы прокуратуры и организации адвокатуры, где каждый пятый работник был подготовлен в стенах нашего вуза. Необходимо добавить, что выпускники университета занимают ключевые позиции в самых различных отраслях, в бизнес-сообществе, в государственных и зарубежных компаниях, а также в иных сферах деятельности.

— Сергей Геннадьевич, о статусе и качестве подготовке кадров лучше всего свидетельствует наличие развитой материально-технической инфраструктуры и КАЗГЮУ в этом плане по праву считается одним из самых оснащенных в Казахстане. Где проводятся практические занятия для студентов?

— Действительно, КАЗГЮУ славится очень мощной развитой материально-технической базой. Здесь функционирует Институт судебных экспертиз, где проходят повышение квалификации действующие судебные эксперты, сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, КНБ, Министерства юстиции, МВД. Действуют 4 лабораторные базы – криминалистическая, баллистическая, дактилоскопическая и лаборатория носителей аудио-видео информации. Практические занятия студентов заключаются в изучении доказательной базы и проходят в стенах лабораторий, где они приобретают и оттачивают необходимые навыки.

В распоряжении студентов – один из лучших криминалистических полигонов страны, который объединяет в себе 5 рабочих зон. Он оснащен манекенами и другими спецприспособлениями для  инсценировки мест совершения и раскрытия преступлений самого разного характера, здесь же работают молодые следователи,дознаватели ДВД города Астаны. В аудиториях, оснащенных современным мультимедийным оборудованием, проводятся не только лекционные, но и практические занятия. Наличие технической инфраструктуры и уникальных учебных пособий по юриспруденции, международному праву, в том числе на английском языке,обеспечивает полное соответствие европейским и международным образовательным стандартам качества.

Работает  зал судебных заседаний, где в ежедневном режиме организуются занятия не только по гражданскому процессу или уголовному праву, но и различные тренинги, дебаты, направленные на совершенствование ораторского искусства и публичных выступлений студентов. Для взаимодействия с выпускниками создан офис карьеры, трудоустройства и профессиональной практики. На сегодняшний день заключено около 250 договоров с различными офисами практики, госорганами и частными работодателями о прохождении на их базе практических занятий. При этом мы очень активно развиваем программу профессиональных стажировок студентов, многие фирмы переходят к модели рекрутинга, когда кандидата на вакансию на своей базе изучают предварительно.

Многие выпускники впоследствии успешно трудоустраиваются в международные компании и совмещают обучение в рамках магистратуры за рубежом. Сочетание сравнительно-правового и международно-правового подходов к изучению права расширяет кругозор студентов, формирует прочную основу высококвалифицированного специалиста, придает выпускникам-юристам уверенность в завтрашнем дне.

Одной из оценок высокой степени организации учебного процесса в вузах является международная аккредитация образовательных программ. На сегодняшний день КАЗГЮУ имеет международную аккредитацию FIBAA – это ведущее европейское аккредитационное агентство. Как известно, FIBAA проводит  экспертизу качества и аккредитацию образовательных программ высшего и дополнительного образования экономического, правового и социально-гуманитарного профилей. Сотрудничество FIBAA с ключевыми группами заинтересованных сторон на рынке образовательных услуг осуществляется академическим сообществом, работодателями, государственными органами управления образованием, а также с международными структурами по аккредитации в Европе и в США. Мы являемся полноправным членом Ассоциации развития менеджмента Центральной и Восточной Европы — CEEMAN. Это международная ассоциация, созданная в 1993 году с целью повышения качества менеджмента в Европе.

— Какая возможность предоставляется студентам на практике проверять получаемые знания в стенах вуза?

— Да, для этого у нас функционирует юридическая клиника, выполняющая социальную функцию. Участие в данном проекте позволяет нашим студентам вырабатывать умение применять полученные знания под руководством преподавателей – практикующих юристов. В основе концепции успеха проекта Юридической клиники лежит интеграция науки, образования и практики. И именно в результате клинического обучения студент-юрист может осознать, что его будущая профессия требует от него не только академических, глубоких знаний в изучаемой области, но и владения практическими навыками работы юриста (коммуникативными, организационными, ведения деловой документации, применения норм профессиональной этики и т.п.). Сегодня наша юридическая клиника работает по различным направлениям: консультационная поддержка малообеспеченных слоев населения, распространение правовых знаний и так далее.  Эффективность этого проекта для студентов очень велика.

— А как организован досуг студентов?

—  В Университете созданы полноценные условия не только для обучения студентов, но и активного проведения их досуга и отдыха.  В спортивном зале функционирует большие игровые, гимнастические, теннисные и  тренажерные залы. С целью реализации государственной программы развития физической культуры и спорта, а также пропаганды здорового образа жизни действуют секционные занятия по волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу. Все спортсмены входят в клуб «KAZGUU EAGLES». Вышеуказанные секционные спортивные занятия проводятся на бесплатной основе и принимают всех желающих. Кроме того, к услугам студентов — библиотека Университета, обеспечивающая информационно-библиографическое обслуживание студентов, научно-педагогических работников, а также других категорий читателей вуза. Для читателей функционируют 10 залов: каталожный зал, абонемент, читальный зал, зал научной литературы, зал иностранной литературы, зал периодических изданий, зал электронных ресурсов,  кабинет кодификации нормативных правовых актов, библиотека профессора М.С. Нарикбаева, фонд редких и ценных книг, электронный каталог- справочно-библиографический аппарат библиотечного фонда.

— Сергей Геннадьевич, пользуясь возможностью, что бы Вы порекомендовали будущим студентам Высшей школы права КАЗГЮУ?

—  Хочу сказать, что обучение в нашем вузе, это, прежде всего высокая  ответственность. Если вы трудолюбивы, активны, целеустремленны, твердо определились с выбором будущей профессии и имеете четкий ориентир на качественное образование, добро пожаловать в КАЗГЮУ. Мы будем рады видеть выпускников в стенах нашей Школы, где трудятся лучшие преподаватели, создана современная развитая инфраструктура и налажены обширные международные контакты.

Материал подготовлен Отделом маркетинга АО «Университет КАЗГЮУ»
Отзывы, комментарии и предложения в рамках проекта «Мнение эксперта» можно направлять по адресу:
Отдел маркетинга:
Динара АРХАРОВА
+7 (7172) 70-28-38
d_aharova@mail.ru

  ]]>
Thu, 28 Jul 2016 11:28:43 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)kazguukazguu.kzhttps://yvision.kz/post/694423https://yvision.kz/post/694423
В КАЗГЮУ определены пять обладателей гранта среди выпускников школ Казахстана30 января 2016 года в Университете КАЗГЮУ подвели итоги Республиканского интеллектуального конкурса эссе «Мәңгілік ел - 2050», в котором приняли участие свыше 1 000 выпускников школ со всех регионов страны.

Специально сформированная комиссия определила 200 лучших заявленных работ, авторы которых были приглашены на второй этап – компьютерное тестирование по Истории Казахстана.
Главная цель конкурса - это поиск талантов и одаренных детей из всех регионов страны.

19 школьников, верно ответивших на 23 и более вопросов из 30 возможных, прошли в финал на заключительный третий этап – «Собеседование с членами комиссии». 
В составе вошли видные общественные деятели и ученые:
– представители Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева: Малибеков Жандарбек – автор Государственного герба РК; профессор; Кабульдинов Зиябек Ермуханович – д.и.н., профессор, директор Научного центра «Евразия»;
– профессора кафедры истории Казахстана и общеобразовательных дисциплин КАЗГЮУ: Мукатаева Лепуда Каримовна – к.и.н.; Султангазы Гульмира Жолмагамбетовна – к.и.н.

Таким образом, по итогам трех этапов были определены пять победителей конкурса, получивших грант на обучение в Университете КАЗГЮУ.
Список обладателей грантов:
1. Хадылбек Бахытжан (г. Астана, школа-гимназия № 52)
2. Рахымова Жанбота (г. Семей, школа-гимназия № 37)
3. Нартай Айжан (Казахско-турецкий лицей для девочек №2 г. Шымкент)
4. Өмірзақ Елнұр (Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке Би, 
школа-лицей № 249)
5. Габдулина Айза (г. Павлодар)

15 финалистов конкурса прошедшие на собеседование, получили 20% скидку на обучение в Университете КАЗГЮУ: 
Абылқасымов Ә. 
Едресова М. 
Жанабаев А. 
Омарова А. 
Жакен Д. 
Жапанова А. 
Болат М. 
Мусабекова А. 
Умурзакова С. 
Абылайхан Р. 
Катай Г. 
Тағыберген А. 
Касымова А.

]]>
Mon, 01 Feb 2016 18:29:58 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)грантказгюуентhttps://yvision.kz/post/634899https://yvision.kz/post/634899
10 декабря в КАЗГЮУ пройдет Международный молодежный юридический форум «Защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом»10 декабря 2015 года на базе Университета КАЗГЮУ при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане и Фонда «Сорос-Казахстан» пройдет Международный молодежный юридический форум «Защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом», посвящённый Всемирному Дню защиты прав человека.

Для участия в Форуме приглашаются студенты юридических специальностей высших учебных заведений, преподаватели и ученые высших учебных заведений, представители государственных органов, международных и общественных организаций.
Форум включает в себя три части: (1) экспертные слушания в формате панельной дискуссии с ведущими национальными экспертами, (2) Международный конкурс эссе, (3) Национальный студенческий дебатный турнир, посвящённый Дню защиты прав человека.

В ходе панельной дискуссии при участии национальных экспертов – представителей государственных органов, академической среды, неправительственных правозащитных организаций, будут обсуждены актуальные вопросы и механизмы защиты прав человека в условиях противодействия терроризму и насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму. Спикеры озвучат проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом и пути их решения и ответят на вопросы аудитории.

Международный конкурс эссе среди студентов юридических специальностей высших учебных заведений пройдёт на заданную тематику Форума, согласно Положению о проведении конкурса эссе. Конкурс открыт для студентов не только Казахстана, но и других стран. Эссе могут быть представлены на казахском, русском или английском языках. Заявка на участие в конкурсе подается посредством онлайн-регистрации на сайте Университета КАЗГЮУ с прикреплением эссе в электронной форме до 23 ноября 2015 года. Победители конкурса будут награждены денежными призами.

Национальный дебатный турнир пройдёт в формате «Британский Парламентский» среди студенческих команд (БПФ, 2 человека в команде, в одной комнате (room) – 4 команды), согласно Положению о проведении дебатного турнира. Язык дебатов – русский. Регистрация команд на турнир будет проходить путем заполнения онлайн-заявки на сайте Университета КАЗГЮУ до 16 ноября 2015 года. Первым зарегистрировавшимся 12 иногородним командам, расходы на проезд, проживание и питание покрываются за счет организаторов. Победители турнира будут награждены сертификатом на право участия в краткосрочной обучающей программе в зарубежном ВУЗе.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса эссе и дебатного турнира состоится 10 декабря 2015 года в Университете КАЗГЮУ по адресу г. Астана, шоссе Қорғалжын, 8.

Пройти регистрацию на сайте http://kazguu.kz/pages/reg_competition.php

]]>
Thu, 05 Nov 2015 12:08:57 +0600Kazguu@yvision.kz (Kazguu)молодежный форумфорумказгюуобсеастанаhttps://yvision.kz/post/633904https://yvision.kz/post/633904